Het Sociaal Domein

 Wmo , Participatiewet en Jeugdwet


WMO

De Wet maatschappelijke ondersteuning gaat erover dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en kunnen meedoen aan het maatschappelijke leven. Iedereen heeft daarvoor een eigen verantwoordelijkheid, maar de gemeente vraagt ook van inwoners dat ze zich inzetten voor elkaar. Want voor sommige mensen is het niet vanzelfsprekend om ‘mee te doen’. Bijvoorbeeld vanwege een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking. Als hulp van buren, familie en bekenden onvoldoende steun biedt, kan de gemeente in bepaalde gevallen ondersteuning bieden. Daarvoor is er de Wmo. Hieronder ziet u het proces van aanvraag tot uitvoering weergegeven.PW

Het doel van de Participatiewet is dat iedereen die kan werken aan de slag gaat, ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In het verleden werd dit geregeld via de Wet sociale werkvoorziening (WSW), de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (WAJONG) en de Wet werk en bijstand (WWB) Op grond van de Participatiewet hebben gemeenten de verantwoordelijkheid om mensen te ondersteunen die het op eigen kracht niet redden op de arbeidsmarkt.

JW

De Jeugdwet gaat ervan uit dat alle kinderen recht hebben op een veilige opvoeding en  veilig moeten kunnen opgroeien. Meestal lukt dat thuis, in het gezin. Of met hulp van familie, vrienden of andere bekenden. Kinderen worden met veel aandacht, emotionele betrokkenheid en voldoende structuur opgevoed.

Soms lukt het ouders niet om hun kind naar wens op te voeden. Om aan dit probleem tegemoet te komen zijn er verschillende vormen van opvoedingsondersteuning beschikbaar, zoals oudercursussen, gesprekken met andere ouders, folders, opvoedingsadvies aan huis of online. Het kan ook zijn dat kinderen thuis niet veilig opgroeien, ze worden geslagen, uitgescholden, seksueel mishandeld of er is niemand die goed voor ze zorgt. In zulke gevallen kan Jeugdbescherming helpen om kinderen in de knel een veilige ontwikkeling te bieden.

Per 1 januari 2015 is de gemeente Roerdalen verantwoordelijk voor bijna alle vormen van jeugdhulp. De gemeentelijke taken zijn vastgelegd in de Jeugdwet. Die wet bepaalt dat de gemeenten bestuurlijk en financieel verantwoordelijk zijn voor alle vormen van jeugdzorg en jeugdhulp.

Gemeenten krijgen hiervoor financiering vanuit de Rijksoverheid.